Svenska
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Română
Walon
Välj ett språk Välj ett språk

Den tyska partikeldekalen / miljödekalen obligatorisk för körning i gröna miljözoner

Den tyska partikeldekalen / miljödekalen

2007-03-01 infördes i Tyskland en partikel--/miljödekal med färgerna röd, gul och grön. Bara fordon med gröna dekaler får köra i någon av de cirka 60 tyska miljözonerna.
Miljödekalen är obligatorisk i Tyskland för alla personbilar, bussar och lastbilar när dessa körs i miljözoner. Lätta motorfordon är undantagna från dekalskyldigheten.

Den tyska miljödekalen (i lagtexten betecknad som partikeldekalen) är uppdelad i 3 olika utsläppsklasser. På dekalen finns fordonens registreringsnummer och en stämpel från den utfärdande myndigheten.
I en särskild EURO-klassificeringstabell framgår vilken dekalfärg, som gäller för i utlandet registrerade fordon med dess respektive utsläppsdata respektive aktuella registreringsbevis.

Här kan man beställa miljödekalen för de gröna miljözonerna i Tyskland

Gröna miljözoner i Tyskland

Green-Zones-App: Interaktiv karta över de tyska miljözonerna

I Tyskland finns redan cirka 60 miljözoner, med särskild miljödekalsskyldighet för alla fordon i klasserna N1-N3 och M1-M3 (personbilar, bussar och lastbilar).

I Tyskland är det städerna och kommunerna som bestämmer om inrättandet av särskilda miljözoner, dess storlek och gällande gränsvärden.
Flerspråkig information med detaljerad information om de olika miljözonerna och eventuella lokala undantagsbestämmelser finns på Umwelt-Plakette.de.
Ytterligare information om det, utöver dessa permanenta gröna zoner från och med 2018 tillkommande körförbudszonerna för dieselbilar och/eller blå miljözoner finns på hemsidan för Blaue Plakette.

Utsläppsreducering med miljödekaler

Även i Tyskland måste man fortsätta att minska andelen inandningsbara partiklar samt svaveldioxid och kväveoxid. Man har därför beslutat (med ett undantag), att bara fordon med gröna miljödekaler får köra i de tyska miljözonerna.
Därutöver kommer man från och med 2018 i ett antal tyska städer bara få köra fordon, vars NOx-utsläpp inte överskrider de i lagstiftningen fastlagda gränsvärdarna. Detta kommer att tillses antingen med körförbudszoner för dieselbilar (generella körförbud för dieselfordon) eller med blå miljödekaler, som motsvarar utsläppsnormen 5 och som tilldelas bensindrivna fordon samt dieselfordon med låga utsläppsvärden.

Här kan man beställa miljödekalen för de gröna miljözonerna i Tyskland

I Tyskland planeras körförbudszoner för dieselbilar och införandet av blå NOx-miljözoner

Med de blå dekalerna får man köra i de så kallade "Blå miljözonerna", vilka kan inrättas av städer som ett komplement till de redan existerande gröna miljözonerna.
Blå miljözoner inrättas i de stadsdelar, där NOx-utsläppen är särskilt höga, och där de i lag fastlagda gränsvärdena väsentligen överskrids.
Blå miljözoner eller även körförbudszoner för dieselbilar kan inrättas permanent. Permanenta zoner är att jämföra med gröna miljözoner. Temporära zoner gäller bara under på förhand fastställda tider och är beroende av de aktuella väderleks-förhållandena. Aktuell och uppdaterad information om de temporära zonerna fås via Green-Zones-App. Där framgår vem, som när, och med vilka dekaler får köra i de respektive zonerna.

Europas miljözoner: - Vilka körförbud gäller under vilka dagar för olika fordonstyper och vilka dekaler/vinjetter är erforderliga?

Oftast räcker det inte att bara köpa en dekal/vinjett för att kunna köra i franska, tyska, österrikiska, danska eller andra europeiska miljözoner.

Av avgörande betydelse för den europeiska transportsektorn (godstransporter och persontransporter) är, vilken färg eller klass en vinjett/dekal måste ha, när det aktuella fordonet körs i en nationell partikelutsläppszon- eller NOx miljözon (körförbudszoner för dieselbilar). Lika viktigt är vilka av 17 olika europeiska fordonstyper, som vid bestämda tidpunkter och veckodagar får köras i de permanenta eller temporära miljözonerna respektive, när detta är förbjudet.

För att kunna besvara dessa frågor finns ett behov av ytterligare rådgivning och denna ställs till förfogande med Green-Zones-App, som gratis står till förfogande för alla Green-Zon-kunder.

Så här fungerar Green-Zones-App

Green-Zones-App bygger på den information, som finns i Green-Zones databank beträffande de nationella och lokala bestämmelserna i de europeiska länderna och dess olika städer och kommuner. Vidare beaktas aktualiseringar av körförbud och varaktiga spärrningar av tidigare giltiga miljödekaler och vinjetter i alla permanenta och temporära miljözoner samt för olika fordonstyper och EURO-klasser i Europa.
Ytterligare information om Green-Zones App finns här på 9 språk.

Här kan man beställa miljödekalen för de gröna miljözonerna i Tyskland.

Översikten ovan visar vilka fordonstyper med respektive registreringsbevis/-datum eller EURO-norm, som kan få en tysk miljödekal.
Den tyska miljödekalen (även kallad partikeldekalen) är obligatorisk för lastbilar, bussar och personbilar, när dessa körs i en tysk miljözon.
Obs: EES European Eco Service GmbH har copyright på tabellen.

Här kan man beställa miljödekalen för de gröna miljözonerna i Tyskland.